Ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů

   

  Společnost Apartmány Hraničná s.r.o., se sídlem Letohradská 755/50, Holešovice, 170 00 Praha, IČ:

  14348748, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

  364359 (dále též „Společnost“ nebo „Správce“), má zaveden systém řízení ochrany osobních údajů v

  souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o

  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

  (dále jen jako GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

  Kontaktní údaje Správce: Apartmány Hraničná s.r.o., IČO: 14348748, Letohradská 755/50, Holešovice,

  170 00 Praha, e-mail: info@rezidencebedrich.cz, telefon: +420 605 070 247.

  Prostřednictvím webových stránek (zahrnující i různé kontaktní údaje a jejich využití)

  rezidencebedrich.cz mohou být zpracovávány výhradně osobní údaje jiné než zvláštní kategorie, a to:

  jméno a příjmení, kontaktní údaje poskytnuté subjektem údajů (e-mailová adresa, telefonní číslo) a

  údaje k analýze návštěvnosti webových stránek prostřednictvím cookies. Osobní údaje jsou

  zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Apartmány Hraničná s.r.o. v oblasti realitních služeb a

  marketingu. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání oprávněného zájmu. Subjekt

  údajů není povinen osobní údaje poskytnout.

  Jako správce osobních údajů je Společnost povinna při zpracování osobních údajů dodržovat

  povinnosti vyplývající z GDPR a dále ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen

  „platné právní předpisy“). Společnost pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými

  právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování

  soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích

  spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou

  vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci, zpracovatelé nebo příjemci

  osobních údajů (agentury spravující webové stránky, marketingové agentury aj.).

  Správce není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR.

  Práva subjektu osobních údajů

  Za podmínek stanovených GDPR máte jako subjekt údajů, v souvislosti se zpracováním Vašich

  osobních údajů následující práva, která můžete kdykoliv uplatnit:

   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, pokud chcete vědět, jestli Vaše

  osobní údaje zpracováváme, máte právo získat o tom informace, a pokud tomu tak je, máte

  také právo k Vašim osobním údajům získat přístup;

   právo na opravu Vašich osobních údajů dle čl. 16 GDPR, pokud si myslíte, že o Vás

  zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a

  doplnění;

   právo na výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR, pokud požádáte o výmaz, vymažeme

  Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii)

  zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné

  převažující oprávněné důvody pro další zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla

  zákonná povinnost ke zpracování;

   právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, pokud požádáte o omezení zpracování,

  znepřístupníme, dočasně odstraníme či uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování,

  které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;

   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, pokud chcete, abychom osobní údaje, které o

  Vás v elektronické formě zpracováváme na základě smlouvy nebo souhlasu a který jste nám

   

  poskytl(a), předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů, v

  případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,

  nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět;

   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, můžete uplatnit proti zpracování

  Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely ochrany našich oprávněných zájmů.

  Dále máte právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, v případě, že jste nám tento

  souhlas udělil(a). Práva můžete uplatnit elektronicky prostřednictvím e-mailu

  info@rezidencebedrich.cz. Tento email můžete využít také v případě, že máte jakékoliv dotazy nebo

  připomínky ke zpracování Vašich osobních údajů.

  Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7; tel.: 234 665 111; web: www.uoou.cz.

  Přístup k osobním údajům

  Osobní údaje nejsou sdíleny s dalším správcem osobních údajů s výjimkou případů, kdy na základě

  výslovné žádosti a souhlasu subjektu údajů požádáme o poskytnutí finančních služeb resp. zpracování

  jejich nabídky od hypotečního specialisty.

  Společnost může omezeně sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro ni zajišťují

  některé činnosti, jako je zpracování účetní a daňové agendy, právní služby nebo podpora při

  marketingových aktivitách.

  Osobní údaje mohou být zpřístupňovány v souvislosti s plněním zákonných povinností v rámci

  poskytované součinnosti správních úřadů, zejména orgánů činných v trestním řízení, kontrolních

  úřadů, dále soudů, exekutorů, insolvenčních správců apod., vždy pouze v rozsahu stanoveném

  zákonem a na základě jejich legitimní výzvy.

  Uchování osobních údajů

  Osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, abychom mohli plnit

  smlouvu a z ní vyplývající smluvní povinnosti a vykonávat z ní vyplývající práva. Pro účely plnění

  smlouvy můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů.

  Údaje, které získáme s Vaším souhlasem, zpracováváme po dobu trvání smlouvy a/nebo souhlasu. V

  případě odvolání Vašeho souhlasu jsou osobní údaje uchovávány a zpracovávány i nadále, vyplývá-li

  takováto povinnost z právních předpisů.

   

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 13. 7. 2022.

  Cookies

  Náš e-shop používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
  Souhlas můžete odmítnout zde.